Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie och åtta personer som har varit inblandade i etableringsprocessen har deltagit i semi-strukturerade intervjuer. Det empiriska materialet består av dessa intervjuer samt av landstinget och kommunerna i länet producerade dokument.

2788

Uppsatsen undersoker vilka mal Vaxjo Transportkyla har vid dimensionering av deras sakerhetslager. En jämförande fallstudie på Växjö Transportkyla @inproceedings{Ekholm2018BerkningsmetoderFS, title={Ber{\"a}kningsmetoder f{\"o}r s{\"a}kerhetslager : En j{\"a}mf

Varför lyckas Sverigedemokraterna bättre i vissa kommuner och sämre i andra?: en jämförande fallstudie av Svedala och Staffanstorps kommun Almqvist, Simon LU and Månsson, Jimi LU STVA22 20131 Department of Political Science. Mark; Abstract (Swedish) Denna uppsats syfte är att undersöka orsakerna till att Sverigedemokraterna Uppsatser om KVALITATIV METOD JäMFöRANDE FALLSTUDIE JäMFöRANDE DESIGN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Syftet med denna uppsats är att genom en jämförande fallstudie av kommunerna Smedjebacken och Söderköping undersöka vilka faktorer som ligger till grund för den utveckling som ägt rum i de båda kommunerna med avseende på områden som offentlig ekonomi och befolkningsutveckling. Optimering av bemanning för att möta kundflöde och öka servicen – En jämförande fallstudie på Stadium Helsingborg Andreasson, Christoffer; Borglund, Daniel and Johansson, Victor Department of Service Management and Service Studies. Mark; Abstract (Swedish) Medias påverkan på Sveriges biståndspolitik - En jämförande fallstudie mellan konflikterna i Kashmir och Palestina Grebäck, Isabelle LU and Tarras-Wahlberg, Hampus LU STVA22 20132 Department of Political Science. Mark; Abstract (Swedish) En jämförande fallstudie på Chile och Finland The effect of transnational activism on transsexual rights- A comparative study of Chile and Finland Isabella Lindblom Internationella relationer Institutionen för Globala och Politiska studier Kandidatnivå 15 högskolepoäng Höstterminen 2018 Handledare: Erika Svedberg 1 Sydafrika och Rhodesia - En jämförande fallstudie av två regimers konstitutioner Lindgren, Hedwig LU and Embäck, Theodor LU STVA22 20141 Department of Political Science.

  1. Forandringsprocesser teori
  2. Luftfartstilsynet background check
  3. Anatomi bok

Rasmus Andersson . Metodologiska utmaningar vid jämförande studier: En fallstudie av Aaron Stalnakers ”Overcoming Our Evil: Human Nature and Spiritual Exercises in Xunzi and Augustine” Sammanfattning/abstrakt: This essay examines Aaron Stalnakers,” Overcoming Our … C-uppsats 10 poäng Handledare: Eron Oxing Höstterminen 2006 2007-01-18 Verksamhetsstyrning, en jämförande fallstudie mellan UPS, Schenker AB och DHL . Förord Projektgruppen vill tacka alla som på något sätt bidragit till att driva arbetet med rapporten framåt. Uppsatser om FALLSTUDIE AFGHANISTAN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Syftet med denna uppsats är att genom en jämförande fallstudie av kommunerna Smedjebacken och Söderköping undersöka vilka faktorer som ligger till grund för den utveckling som ägt rum i de båda kommunerna med avseende på områden som offentlig ekonomi och befolkningsutveckling. I uppsatsen presenteras begreppet ekoeffektivitet som ett sätt att mäta och jämföra hållbarhet hos företag genom att kombinera miljömässiga - och ekonomiska data.

Anita Carlstedt, forskare vid Göteborgs universitet har kartlagt hur många psykiatriska undersökningar som görs på sexualbrottslingar.

Innehållsliga aspekter på uppsatsarbetet . i en jämförande studie kan användas för att formulera nya frågor och hypoteser, vilka i ett senare skede i analysen 

Uppsatser om JäMFöRANDE FALLSTUDIE STATSVETENSKAP. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. denna uppsats kommer vara en fallstudie. Uppsatsens metod bestå av en förklarande studie i form av en teoriprövande analys av de valda fallen, jämförande fallstudie om bildens påverkan på den politiska opinionen genom att se på tre olika kontexter, de valda bilderna (Esaiasson et al, 2012:109).

Afghanistan och Iraksförutsättningar för demokrati : En jämförande fallstudie på Afghanistan och Iraks förutsättningar attutveckla demokrati Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013) Författare : Peter Mårtensson; [2017]

Jämförande fallstudie uppsats

För att undersöka det valda området, utförs djupintervjuer med respektive jeansföretag. Denna uppsats syftar till att finna förklaringsfaktorer till varför inflytandeforum för unga inte fungerar i vissa svenska kommuner men fungerar i andra.

Jämförande fallstudie uppsats

Inom den teoriprövande studien kommer uppsatsen använda sig av en jämförande design. Jag valde att genomföra en jämförande fåfallstudie därför jag ville fokusera på enstaka exempel opinionsbildning genom Forskningsdesignen i denna uppsats är en jämförande fallstudie, där de två valda fallen Gislaved och Ljungby kommun, utgår ifrån mest lika-designen. Dessa kommuner ska genom empirisk undersökning bidra till att besvara uppsatsens övergripande problemformulering: Uppsatsen bygger även på relevant litteratur om andra städers planering för företagsetableringar för att kunna göra en jämförelse med min fallstudie och sedan dra generella slutsatser om städers planering. Jag kommer att redovisa resultatet från intervjuerna och jämföra resultatet med min observation. Empirin i min uppsats kvalitativa intervjuer. Dessa har vi applicerat på Stadium Helsingborg som en jämförande fallstudie. Teoretisk ram: Tyngden i den teoretiska ramen ligger på servicemanagementforskning av Grönroos med SERVQUAL och gapanalys med stöd från Normann med serviceföretagens tre goda cirklar.
Bästa kopplet till valp

Jämförande fallstudie uppsats

2. METOD.

Denna uppsats är en jämförande fallstudie och undersöker därför två olika organisationer. Den ena är Umeå kommun som är den största arbetsgivaren i Västerbotten med drygt 11 000 anställda. Enligt Arbetsförmedlingen (2014) är kommuner och landsting de som kommer En jämförande fallstudie över naturreservat bildade i Stockholms län .
Matt eupall

Jämförande fallstudie uppsats


/C-uppsats sociologi/ 30. LÄRARFACKPRESSENS SYN PÅ BETYGSFRÅGAN I GRUNDSKOLAN 1969-1980. Eva Söderberg (ht 1989). Handledare: Berit Askling /C-uppsats pedagogik/ 31. FRÅN LINJEORGANISATION TILL PROJEKTORGANISATION. Faktorer som påverkar förändringsarbetet och möjligheterna till implementering. En fallstudie inom en statlig myndighet.

Vår uppsats resulterade i en fallstudie där vi besökte Ulf Johansson och Jonas Stark som båda arbetar på HFAB. I uppsatsen presenteras begreppet ekoeffektivitet som ett sätt att mäta och jämföra hållbarhet hos företag genom att kombinera miljömässiga - och ekonomiska data. Genom att analysera den data som redovisas i hållbarhetsrapporter från tre fallföretag inom den svenska skogsindustrin Detta ökar vikten av att den så kallade kundlojalitetsprocessen hos företagen är optimal.Syftet med uppsatsen är, att med en jämförande fallstudie, utvärdera kundlojalitetsprocesserna hos konfektionsföretagen Gul&Blå och Sixty Sverige för varumärkena Gul&Blå och Miss Sixty. Uppsatsens delar.


Vad ar mps

Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten.

Dagens konfektionsmarknad präglas av hård konkurrens, vilket innebär att småföretag inte enbart kan konkurrera med produktkvalitet och flertalet företag vill inte konkurrera med pris. Se hela listan på forskningsstrategier.fandom.com Syftet med uppsatsen är att beskriva hur in - och utbetalningar uppkommer i en plusenergifastighet . Vi kommer även beskriva hur investeringsbeslutet har utformats och varför investeringen gjordes . Vår uppsats resulterade i en fallstudie där vi besökte Ulf Johansson och Jonas Stark som båda arbetar på HFAB. I uppsatsen presenteras begreppet ekoeffektivitet som ett sätt att mäta och jämföra hållbarhet hos företag genom att kombinera miljömässiga - och ekonomiska data. Genom att analysera den data som redovisas i hållbarhetsrapporter från tre fallföretag inom den svenska skogsindustrin Detta ökar vikten av att den så kallade kundlojalitetsprocessen hos företagen är optimal.Syftet med uppsatsen är, att med en jämförande fallstudie, utvärdera kundlojalitetsprocesserna hos konfektionsföretagen Gul&Blå och Sixty Sverige för varumärkena Gul&Blå och Miss Sixty.